Strategia marketingowa ukierunkowana na rzeczywistość rozszerzoną

2019-01-24

Rzeczywistość rozszerzona! Jak to wygląda od strony strategii marketingowej?


Orientacja produkcyjna występuje zwłaszcza w warunkach przewagi popytu nad podażą. Badanie rynku, analiza potrzeb i oczekiwań konsumentów nie odgrywają wtedy istotnego znaczenia. Podstawową sferą zainteresowań firmy jest produkcja oraz pozyskiwanie koniecznych zasobów. Koncepcja ta kładzie więc nacisk na fizyczne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa oraz zysk jako jedyny efekt tej działalności. Jest to strategia firmy nastawiona na przetrwanie. Dąży się wówczas do powielania w przyszłości dotychczasowych wyników, a więc nastawia się na uzyskanie doraźnych korzyści ukierunkowanych na rzeczywistość rozszerzoną. Nie podejmuje się działań zmierzających w kierunku doskonalenia wewnętrznej struktury firmy, jak też jej pozycji w otoczeniu. Działania koncentrują się w zasadzie na przeciwdziałaniu istniejącym zagrożeniem. Przyjęcie takich założeń powoduje w praktyce tzw. opóźnioną reakcję przedsiębiorstwa na zachodzące zmiany. Orientacja marketingowa nastawiona jest na rozwój i ekspansje firmy. Cechą dominującą tej strategii jest przedsiębiorczość i innowacyjność działania, a więc twórcze rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie nowych technologii. Przedsiębiorstwo stara się reagować elastycznie na wszelkie sygnały pochodzące z otoczenia, w celu zapewnienia sobie dominującej pozycji na rynku w długiej perspektywie. Działalność przedsiębiorstwa powinien charakteryzować dynamizm rozwojowy, a więc zdolność do podejmowania ryzyka i wykorzystywania szans jakie stwarzają nowe produkty ukierunkowane również na rzeczywistość rozszerzoną.


Za wykładnię tej orientacji uznać można wypowiedź Ralph Waldo Emersona, dziewiętnastowiecznego amerykańskiego pisarza i filozofa moralistę, który wywarł wielki wpływ na ugruntowanie się w świadomości amerykańskiej postawy optymistycznego realizmu według zasady selfreliance - polegania na sobie. W swej często przytaczanej wypowiedzi wskazywał jak być lepszym od innych dzięki pomysłowości i lepszemu wykonaniu pracy: jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, wygłosić lepsze kazanie albo sporządzić lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w lesie, świat wydepcze ścieżkę do jego drzwi - ma to również odniesienie w przypadku ukazywania rzeczywistości rozszerzonej.


Kilkudziesięcioletni okres trwania orientacji na produkt świadczy jednak o tym, że okazała się ona skuteczna i spowodowała powstanie i udoskonalenie wielu wyrobów chętnie kupowanych przez nabywców. Nie dawało to jednak pewności, że same zmiany produktów będą wystarczające dla długotrwałego powodzenia produkcji i zadowolenia nabywców. Codzienne doświadczenie wskazywało na konieczność zwrócenia uwagi na sposoby zaktywizowania nabywców. Wytworzyło to kolejną, ostatnią przed marketingiem, zmianę nastawienia przedsiębiorstw w postaci orientacji na sprzedaż. Powstał tu dość wyraźny podział funkcji rynkowych między produkcją i handlem. Druga połowa XIX wieku i początki wieku XX były okresem pojawienia się ogromnej liczby wynalazków, które przemysł przekształcał w dobra konsumpcyjne, a handel doprowadzał je do nabywców stosując nowe formy i metody sprzedaży i zachęty pobudzającej pragnienie ich posiadania. Orientacja przedsiębiorstw na sprzedaż stała się przyczyną dynamicznego rozwoju handlu detalicznego i jego nastawienia na maksymalne zbliżenie do nabywców, jeżeli rozważamy rzeczywistość rozszerzoną. Orientacja na sprzedaż wywołała potrzebę stosowania reklamy dla skłaniania nabywców do szybkiego kupowania tego, co zostało wytworzone i zgromadzone w coraz atrakcyjniejszych formach i miejscach sprzedaży. Była to przede wszystkim reklama wystaw i wnętrza sklepów, a następnie coraz bardziej udoskonalana reklama prasowa: reklama - ta wszechobecna, charakterystyczna dla Ameryki i wyjątkowo lukratywna odmiana literatury - ujawniła całą swoją potęgę dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pod względem popularności ten nowy gatunek literacki nie ma sobie równych w historii światowego piśmiennictwa, w połowie XX wieku wszystkie inne gatunki literackie w Ameryce znalazły się w cieniu reklamy słowno-obrazowej jeśli idzie o siłę oddziaływania na odbiorcę odnoszącego się do rzeczywistości rozszerzonej. Określenie to występowało początkowo w terminologii wojskowej i oznaczało teorię oraz praktykę prowadzenia wielkich kampanii operacji wojennych. Zastosowanie tego pojęcia do działalności przedsiębiorstw jest w różny sposób wyjaśniane, lecz wspólną cechą każdego określenia jest ukierunkowanie postępowania przedsiębiorstw w taki sposób, aby mogły one prawidłowo wyznaczać i skutecznie realizować długookresowe cele swego rozwoju. dzięki skupianiu zasobów i sił na najbardziej efektywnych przedsięwzięciach realizowanych w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym ukierunkowanym n rzeczywistość rozszerzoną.


Można też zwrócić się do mieszkańców z pytaniami zawartymi w ankiecie pocztowej, prosząc o rady i propozycje oraz oczekiwania związane z uruchomieniem nowego sklepu wymienionej branży. Badań tych nie należy uważać za wystarczające jeśli zostaną raz przeprowadzone. Asortyment zgromadzony w otwartym sklepie należy traktować jako wstępną ofertę wymagającą ciągłego analizowania i dostosowywania do zmieniających się możliwości podaży, lecz przede wszystkim do wymagań i życzeń klientów. Opisane badania dzieli się na: badania opisowe, badania wyjaśniające, badania przyczynkowe, badania prognostyczne, badania innowacyjne oraz badania kontrolne. Planowanie oznacza sformalizowany proces obejmujący badanie i analizę bieżącej sytuacji, w tym rynków i klientów, opracowanie i dokumentację celów, strategii i planów marketingowych oraz wdrażanie, ocenę i kontrolę działań zmierzających do osiągnięcia tych celów. Taki systematyczny proces pozwala specjalistom do spraw marketingu wykrywać i oceniać sprzyjające okoliczności mogące ułatwiać osiąganie ogólnych celów, a także pojawiające się zagrożenia, które mogłyby pokrzyżować te starania, jeżeli rozważamy rzeczywistość rozszerzoną. Planowanie powinno być rozumiane i traktowane jako sformalizowany sposób zapewniania przedsiębiorstwu możliwie najbardziej korzystnej pozycji i warunków działania na rynku w bliskiej i dalszej przyszłości. Konieczność ta skutkuje faktem, że zasoby firmy, czyli czas i zdolności pracowników, a zwłaszcza poszczególnej kadry menedżerskiej, jak i zasoby kapitałowe są znacznie ograniczone. Planowanie pomaga uniknąć bezcelowych oraz jałowych działań, aby wykorzystać poszczególne zasoby w sposób możliwie efektywny oraz przemyślany, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzoną. Oczywiście, planowanie działalności przedsiębiorstwa musi uwzględniać przede wszystkim przewidywane sytuacje w jego otoczeniu oraz być w zgodzie z jego misją. Powszechnie wyróżnia się planowanie bieżące oraz strategiczne. Różnice między nimi zwięźle formułuje. Przedmiotem planowania są produkty, usługi, ceny, dystrybucja i promocja. Plan nie jest zbiorem i opisem tego, co przedsiębiorstwo chce robić i osiągnąć, w okresie objętym planowaniem, lecz tego co może robić w swych wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania, przy posiadanych zdolnościach ich korzystnego ukierunkowania i zmiany. 


Przedstawiając rzeczywistość rozszerzoną nie należy zapominać, że zakres i szczegółowość planowania, a co za tym idzie stopień złożoności procesu planowania, koniecznych metod diagnozy i prognozy elementów i czynników tworzących ramy i warunki działania przedsiębiorstwa są zależne od jego wielkości, znaczenia celów i zamierzeń oraz strategii ich osiągania. Plan jest tym ambitniejszy, im mniej powtarza kontynuacje dotychczasowych tradycyjnych metod i sposobów działania oraz w im większym stopniu wnosi oryginalne zamierzenia innowacyjne produktów i innych elementów w możliwie pełnym zakresie działalności przedsiębiorstwa. Planowanie jest przeciwieństwem działania powodowanego przez przypadek, a także wystąpienie pewnych sytuacji czy okoliczności wymagających improwizowanego sposobu postępowania, nie wybierającego z reguły w bliższą, a tym bardziej dalszą przyszłość. Proces planowania sprzyja rozwiązywaniu wielu ważnych problemów przedsiębiorstwa, ponieważ: ujawniają się dziedziny i rodzaje działalności, które nie były dotąd właściwie doceniane, a mogą przynieść liczące się korzyści, planowanie wymusza wydłużanie perspektywy zamierzeń przedsiębiorstwa i formułowanie strategii długookresowego rozwoju, w toku planowania następuje konkretyzacja analizy i oceny projektowanej produkcji nowych wyrobów, podejmowania nowych usług oraz rozszerzania i doskonalenia dystrybucji, co zwiększa szanse odniesienia sukcesu i osiągnięcia zamierzonych rezultatów umacniających pozycję przedsiębiorstwa na rynku, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzoną. Wymaga współdziałania zespołu pracowników w tworzeniu koncepcji, wysuwaniu pomysłów, proponowaniu niekonwencjonalnych sposobów postępowania co sprzyja ich integrowaniu i skupianiu działalności na szczególnie ważnych zamierzeniach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa.