Kredyt pod zastaw mieszkania! Co powinien wiedzieć kredytobiorca?

2019-01-03

Kredyt pod zastaw mieszkania to jedna z popularniejszych form udzielania pożyczek. Na co należy zwrócić jednak uwagę?


Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym między kredytodawcą, a kredytobiorcą. Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty 

oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum.


Rata kredytu jest to miesięczny koszt kredytu. Składa się ona z dwóch części: raty kapitałowej - to część pożyczonej kwoty, którą spłacamy w miesięcznych odstępach. Rata odsetkowa – to dodana kwota do każdej raty kapitałowej zależna od oprocentowania kredytu. Przedstawiając kredyt pod zastaw mieszkania pamiętajmy, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet jak konsument zapłacił je już wcześniej. W odniesieniu do spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, obniżenie całkowitego kosztu kredytu stosuje się odpowiednio.


Przedmiotem działań Banku jest też wykonanie wypisanych niżej czynności w obrocie krajowym i zagranicznym: przyjęcie wpłat pieniężnych płatnych na życzenie klienta lub gdy nadchodzi wyznaczony termin a także sumienne poprowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie pozostałych rachunków bankowych, udział w udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych, nadzór i przeprowadzenie rozliczeń gotówkowych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, zgodnie z prawem danego państwa w aspekcie kredyt pod zastaw mieszkania. Na uwagę zasługuje dodatkowo nadzór nad operacjami wekslowymi i czekowymi, przyjęcie i tworzenie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, udzielanie poręczeń majątkowych i gwarancji bankowych, robienie określonych czynności w obrocie dewizowym, zgodnie z upoważnieniami i uwagami Prezesa Narodowego Banku Polskiego, sprawna obsługa pożyczek państwowych i nadzór nad funduszami na zlecenie.


Przedstawiając kredyt pod zastaw mieszkania warto również pamiętać o takich aspektach jak: emitowanie bankowych papierów wartościowych i zorganizowanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie depozytu papierów wartościowych, wykonywanie czynności, które zlecone są dzięki związaniu z emisją oraz bieżąca obsługa finansowa papierów wartościowych, trzymanie tajnych przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnienie na żądanie skrytek sejfowych.


Na uwagę zasługuje również organizowanie i uczestnictwo w konsorcjach bankowych, sprzedaż i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, wykonywanie operacji finansowych w terminie, nadzór nad czynnościami powierniczymi, nadzór nad rynkiem kart płatniczych a także wykonywaniem operacji dzięki ich użyciu, sprawne prowadzenie kasy mieszkaniowej, wyświadczenie usług na poziomie konsultacyjno-doradczym jeśli chodzi o sprawy finansowe. W odniesieniu do kredyt pod zastaw mieszkania pamiętajmy również o przejmowaniu lub nabyciu akcji i praw z akcji, udziałów zupełnie osoby prawnej która nie jest bankiem oraz jednostek uczestnictwa wszystkich funduszy powierniczych. Na uwagę zasługuje jednocześnie proszenie o pomoc związaną z emisją papierów wartościowych, sprzedaż i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, dokonywanie na prawach wynegocjowanych z dłużnikiem zmiany wierzytelności dłużnika na składniki majątkowe dłużnika czy kupowanie i sprzedaż nieruchomości państwowych oraz wierzytelności, które zabezpieczone są hipoteką, zorganizowanie rynku kupna i zbytu jeśli chodzi o instrumentami pochodne na rachunek prywatny i na zlecenie.


Odbywa się również organizacja działalności akwizycyjnej i spełnianie funkcji depozytariusza w ramach przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tworzenie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu, pomoc w zbywaniu jednostek uczestnictwa czy też certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, a następnie czynności związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym czy dokonywanie usług w zakresie transportu wartości.