Kredyt pod hipotekę a fundusze inwestycyjne

2019-01-11

Kredyt pod hipoteke to jednocześnie szansa na fundusze inwestycyjne


Tempo wzrostu zmalało wraz ze spadkiem cen na rynku w latach siedemdziesiątych i było spowodowane zbyt dużym zaangażowaniem w akcje. Na tym etapie rozwoju funduszy inwestycyjnych społeczeństwo uświadomiło sobie mnóstwo korzyści, jakie wynikają z powierzania środków pieniężnych instytucjom finansowym. Zaczęto sobie zdawać sprawę z tego, że fundusze posiadają szereg zalet i efektywnie pomnażają swój kapitał, to spowodowało większe zainteresowanie funduszami. W Polsce, jak i zarówno w innych krajach, duże znaczenie miały takie czynniki jak: bezpieczeństwo ulokowanych środków, płynność inwestycji, profesjonalne zarządzanie, wyższa dochodowość i dużo niższe koszty w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie. 

Fundusze nieustająco się rozwijają i doskonalą. Dostosowują się jak mogą do potrzeb i oczekiwań stawianych przez klienta. Próbują sprostać wszystkim wymogom, a dzięki temu pozyskiwać i utrzymywać coraz to większe grono klientów ukierunkowanych niekiedy na kredyt pod hipoteke http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum.


Mając dostępne do użytku wolne środki pieniężne, których nie planujemy przeznaczyć na teraźniejszą konsumpcję mamy do wyboru dwie możliwości: oszczędzanie i inwestowanie. Ogólnie wydaje się, że pojęcia te znaczą w praktyce to samo. Oczywiście w obu tych przypadkach mamy do czynienia z lokowaniem pieniędzy i na tym podobieństwa się kończą. Warto również zdecydować się na kredyt pod hipotekę. Podstawowymi różnicami są kwestia i cel podejścia do ryzyka. 


Głównym celem oszczędzania jest bezpieczeństwo krótkoterminowych potrzeb finansowych i przyszłych przewidywanych przez inwestora wydatków, jak również stworzenie zabezpieczenia na nieoczekiwane wydatki, gdzie pomocny staje się kredyt po hipotekę. Z kolei w przypadku inwestowania jego głównym celem jest pomnażanie swojego kapitału. Z tego punktu widzenia wynikają dwie rzeczy: po pierwsze do osiągnięcia wyznaczonego celu potrzebny jest dłuższy okres czasu, a także gotowość akceptacji dużego ryzyka inwestycji. Po drugie w przypadku oszczędzania pieniądze które są lokowane na rachunku bankowym i w krótkoterminowe papiery skarbowe, o tyle przy inwestowaniu pod uwagę bierze się pierwszej kategorii akcje i obligacje.

Na tym etapie można postawić sobie pytanie i zastanowić się nad kwestią, co powoduje, że ludzie są w stanie podjąć większe ryzyko i dłuższy horyzont danej inwestycji? Jedną z korzyści jest wyższa stopa zwrotu jaką osiągniemy w przyszłości. Dużo lepiej i bardziej zyskowniej można lokować swoje oszczędności, jeśli możemy skorzystać z dobrze rozwiniętego rynku kapitałowego i giełdy. Chociaż nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, to zawsze możemy skorzystać z porad i pomocy specjalistów i na przykład pośrednio za pomocą funduszy inwestycyjnych można skorzystać z dóbr jakie posiada rynek kapitałowy. Zysk jaki pozyskujemy z inwestycji możemy osiągnąć kosztem jej bezpieczeństwa, i odwrotnie - bezpieczeństwo musi zostać wyparte niską zyskownością. Te prawdy o inwestowaniu są skutkiem zasady tak zwanego braku arbitrażu, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę.


Mówiąc w dużym uproszczeniu zasada ta mówi nam o tym, że klienci mając dwie różne od siebie inwestycje o tym samym ryzyku, ale o różnej zyskowności zawsze inwestujący wybierze inwestycje o wyższej zyskowności. Nikt bowiem nie chce wybrać inwestycji o niższym zysku, a więc strona która oferuje tą inwestycję będzie musiała podnieść jej zyskowność w górę, aby znaleźć danego nabywcę . Kolejnym etapem w inwestowaniu jest płynność, która raz jest utożsamiana z jej wymianą na gotówkę, a raz z możliwością szybkiego wyjścia, to znaczy wycofania się z inwestycji. 


Fundusze inwestycyjne spełniają się pod tym względem doskonale. W każdej chwili kiedy tylko chcemy możemy zostać uczestnikiem funduszu, dokonać przez nas wpłaty środków na nabycie jednostek uczestnictwa, a także w każdym momencie możemy zadeklarować chęć wypłacenia części lub całości zgromadzonych środków, jeżeli chodzi o kredyt pod hipoteke. Realizacja takiej dyspozycji nie powinna być dłuższa niż kilka dni roboczych, co wyszczególnia statut poszczególnych funduszy. Wypłacając zgromadzone środki nie tracimy prawa do zysku, który do tej chwili został wypracowany.


Zasadą gospodarowania budżetami domowymi jest niewątpliwie dostosowywanie własnych wydatków do uzyskiwanych dochodów. Mianowicie tyle potrzebuje na konsumpcję, ile mogę zarobić. Nie odwrotnie. Zasada ta dotyczy konsumpcji bieżącej na cele i potrzeby doraźne, teraźniejsze a jeszcze przecież istnieją takie dobra jak okazjonalne, kupowane raz na kilka lat - co jest finansowane zwykle z kredytów, których koszty obsługi obniżają co najwyżej możliwości bieżącej konsumpcji. Wszystko to doprowadza do bardzo niskiego poziomu oszczędności, jeżeli chodzi o kredyt pod hipoteke. Gospodarowanie domowym budżetem staje się beztroskie i nieracjonalne. Przyczyną takiego stanu jest to, że społeczeństwo ma bardzo wysokie oczekiwania co do poziomu życia i związanego z tym poziomu konsumpcji. Sąsiadujemy z krajami zachodu, na co dzień mamy do czynienia z ich stylem i poziomem życia prezentowanym w mediach, a nasze dochody bardzo odbiegają od poziomu dochodów na Zachodzie. Kolejnym czynnikiem warunkującym skromność oszczędzania jest niski poziom dochodów, połączony z wysokim poziomem podatków i składek obowiązkowych jakie nakłada na nas Państwo. W innych krajach niż nasz dochód rozporządzalny jest o wiele wyższy, jeżeli chodzi o kredyt pod hipoteke. Niski poziom dochodów wynika z tego, że przeważnie pochodzą one z niewielu źródeł, są obciążone długami z lat poprzednich, oraz dlatego, że nie jesteśmy przedsiębiorczy i nasza postawa rzadko skupia się na samodzielności, a często domagamy się wsparcia i pomocy. 


Kluczowym elementem gospodarczego otoczenia mogącym w konkretny sposób poprawić lub pogorszyć zyski związane z oszczędzaniem jest wzrost gospodarczy. Rządowa polityka fiskalna bezpośrednio związana z polityką podatkową i budżetową, może także znacząco zmieniać i kształtować strumienie oszczędności gospodarstw domowych. Wpływa bowiem ona na opłacalność i na strukturę oszczędności ukierunkowaną niekiedy na kredyt pod hipoteke. Nie sposób w tym momencie nie przypomnieć o podatku, wprowadzonym za czasu kadencji wicepremiera Marka Belki, to znaczy o podatku od odsetek od oszczędności. Niekorzystnym zbiegiem okoliczności wprowadzono go na początku serii obniżek stóp procentowych. Dwa nieefektywnie wpływające na skłonność do oszczędzania czynniki zadziałały równocześnie. Polacy przestali zwiększać swoje oszczędności, za to zaczęli zwiększać zadłużenie kredytowe. Całkowicie zniknęły zachęty podatkowe do oszczędzania w postaci ulg od podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecny rząd pozostaje niewzruszony na apele dotyczące oszczędzania na rynku kapitałowym, jeżeli chodzi o kredyt pod hipoteke. Swego rodzaju zrywem stała się odskocznia oszczędzających w lokaty, jednostki funduszy, certyfikaty i obligacje antypodatkowe. Jednak z resortu finansów ciągle docierają ostrzegawcze pogłosy o możliwości nie zaakceptowania tej formy omijania przepisów podatkowych. Ewentualne decyzje mogą sprawić fatalne załamanie na rynku oszczędności.